Algemene voorwaarden voor scholingsactiviteiten met betrekking tot Brain Blocks en de verkoop van Brain Blocks materialen.

 

Artikel 1. Definities

Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: In Beweging, geregistreerd onder kvk nr. 09199935die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en het leveren van producten.
  • opdrachtgever: de persoon/organisatie die zich inschrijft voor een bijscholing, cursus, specialisatie, workshop, lezing of hij/zij die gecoacht wordt en/of de persoon/organisatie die het Brain Blocks product koopt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Lid 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

Lid 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
Lid 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW mits dit wettelijk van toepassing is. Dit kan aan verandering onderhevig zijn waardoor eventueel een naheffing kan plaatsvinden.

Lid 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Geheimhouding

Lid 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de opdrachtgevers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Lid 2. Oefeningen, methodieken, testen, behandelwijzen en andere handelingen die aan de opdrachtgever geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

Lid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Lid 2. Op alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte materialen berust copyright. De materialen die verstrekt worden mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van copyright bezittende, gebruikt worden naar derden, worden geredigeerd, gekopieerd, vermenigvuldigd, gescand, of openbaar gemaakt worden. Dit in welke vorm of wijze dan ook. Alle uitgereikte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door derden, zonder voorafgaande toestemming van de copyright bezittende op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij de copyright bezittende hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of dit middels de website kenbaar heeft gemaakt. De copyright bezittende is bekend bij de opdrachtnemer. Het filmen van de interventie en plaatsen op sociale media waaronder Youtube, Facebook en andere media is niet toegestaan.

Lid 3. Het gebruik van het Brain Blocks logo en Brain Blocks illustraties is alleen toegestaan na toestemming van de auteur. Ook het gebruik van zelfgemaakt foto’s van Brain Blocks beelden vallen hieronder.

Lid 4. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 6. Gebreken, klachttermijnen en aansprakelijkheid

Lid 1. Klachten worden volgens de klachtenprocedure die in bijlage 1 vermeld staat behandeld.
Lid 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Lid 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
Lid 4. Ten aanzien van de klachten van de opdrachtgever zal opdrachtgever een passende oplossing bieden als omschreven in artikel 12.

Lid 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van/of gebreken in de door opdrachtnemer geboden bijscholing, cursus, specialisatie, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

Lid 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor accreditatie regelingen van beroepsverenigingen en eventuele wijzigingen van beroepsvereniging(en). Opdrachtgever dient zelf bij de eigen beroepsvereniging(en) voor aanvang van de inschrijving te verifiëren of accreditatie is gegeven en kunnen hier niet de opdrachtnemer aansprakelijk voor stellen.
Lid 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geschillen over voorkennis eisen. De opdrachtgever heeft de verantwoording zelf te verifiëren of hij/zij de juiste voorkennis bezit. Voorkennis eisen worden op de website vermeld waar nodig.

 

Artikel 7. Betaling

Bij inzending van het inschrijfformulier/bestelformulier verbindt opdrachtgever zich aan de volgende betalingsvoorwaarden alhier voorgelegd.
Lid 1. Betaling van door opdrachtgever in verband met individuele deelname aan de workshopdient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende bijscholing- en cursusdag, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta zoals is overeengekomen in de aanmelding; Betaling van opdrachtgever in verband met een in company workshop dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven in de valuta zoals is overeengekomen in de bevestiging. Betaling van opdrachtgever in verband met bestelde Brain Blocks materialen dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven in de valuta zoals is overeengekomen in de bestelling.

Lid 2. Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag het recht de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de workshop/ bijscholing/ cursusdag.

Lid 3. Opdrachtgevers krijgen een redelijke termijn waarbinnen betalingen dienen te geschieden.
Lid 4. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op de aangegeven cursusdatum van zijn of haar keuze, zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde vergoedingen zoals genoemd in artikel 8.

 

Artikel 8. Annuleringsregeling

Lid 1. Opdrachtgevers kunnen hun deelname aan de cursusdag schriftelijk of via e-mail (alleen geldig na een (niet automatisch gegenereerde) bevestiging van de ontvanger) annuleren onder de volgende voorwaarden:

Bij deelname aan door opdrachtnemer georganiseerde cursusdag(en):

  • Bij annulering van deelname tot 4 weken voor aanvang van de overeengekomen opleidingsdatum tegen € 25,- administratiekosten. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de verschuldigde administratiekosten teruggestort op een door de opdrachtgever aangegeven rekening.
  • Bij annulering van deelname tot 2 weken voor aanvang van de overeengekomen opleidingsdatum betaalt de opdrachtgever 50% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de opdrachtgever aangegeven rekening.
  • Bij annulering van deelname binnen 2 weken voor aanvang van de overeengekomen opleidingsdatum betaalt de opdrachtgever 100% van de genoemde vergoeding.

Bij door opdrachtgever georganiseerde cursusdag(en) (in company):

  • Bij annulering van de cursus(dag) tot 4 weken voor aanvang van de overeengekomen opleidingsdatum betaalt de opdrachtgever 100% van de genoemde vergoeding.
  • Indien er minder deelnemers zijn dan het door de opdrachtnemer opgegeven minimum aantal deelnemers, dan zal het minimum aantal deelnemers aan opdrachtgever worden doorberekend.
  • Deelnemers die niet aanwezig zijn op de cursusdag maar wel op de presentielijst staan, die vooraf door opdrachtgever zal worden verstrekt aan opdrachtnemer, zullen ook in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Lid 2. Onder annulering onder sub 1. wordt ook het willen verplaatsen van een inschrijving naar een andere datum gerekend.
Lid 3. In geval van aanwijsbare overmacht zal door de opdrachtgever bij schriftelijke opgaaf van redenen de opdrachtnemer per geval bekijken of de annuleringsregeling zoals genoemd in sub 1 van toepassing is. De annuleringskosten zullen ten alle tijden in rekening gebracht worden.

Lid 4. Opdrachtgevers hebben het recht op 14 dagen bedenktijd. In deze periode na de daadwerkelijke inschrijving kan de opdrachtgever, als nog niet is deelgenomen aan de activiteit, de inschrijving kosteloos opzeggen. Indien de opdrachtgever Brain Blocks materialen heeft besteld geldt tevens een bedenktijd van 14 dagen. Als de opdrachtgever binnen deze tijd de materialen onbeschadigd retourneert zal het aankoopbedrag aan opdrachtgever worden terug gestort.

Lid 5. De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst ten alle tijden te annuleren.

Lid 6. Reeds betaalde bedragen van opdrachtgevers zullen bij annulering/retournering binnen 10 werkdagen gerestitueerd worden op opgegeven rekening van opdrachtgever.

Lid 7. Mocht de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst willen annuleren, dan is restitutie niet mogelijk.
Lid 8. Cursusdagen mogen alleen verschoven worden met toestemming van de opdrachtnemer.

 

Artikel 9. Incassokosten

Lid 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
Lid 2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid begrenzing

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
Lid 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
Lid 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Lid 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder lid 5 artikel 6.
Lid 5. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor teksten die gebruikt en of gemaakt zijn door docenten/ therapeuten betreffende eventueel copyright van derden.
Lid 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor uitspraken van docenten, opdrachtgevers of andere personen voor, tijdens of na de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

 

Artikel 11. Overmacht

Lid 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens worden ook e- mails en internet verkeer daaronder begrepen.
Lid 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
Lid 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst teontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Lid 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Klachtenprocedure

Lid1. Een probleem of klacht, betrekking hebbende op de les, materiaal, docent, onderwerp, kunde en kennis, dient altijd eerst met de betreffende docent te worden opgenomen. Indien hierdoor geen duidelijkheid ontstaat, wordt de klachtenprocedure zoals vermeld in bijlage 1 toegepast.

Lid 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

Lid 3. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

Lid 4. Klachten worden 2 jaar aangehouden.

 

Artikel 13. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Lid1. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor In Beweging van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. In Beweging verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In Beweging verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens ten alle tijden te respecteren. Opdrachtnemer gebruikt de gegevens van opdrachtgever uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van lesinformatie en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email meedelen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Lid 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

Lid 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Lid 2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via de website van opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

 

Artikel 16.  Bevoegdheden

Lid 1. Werken met de Brain Blocks interventie mag alleen indien de professional geschoold is en dus in het bezit is van een Brain Blocks certificaat. Het werken met Brain Blocks zonder de cursus gevolgd te hebben is strafbaar en vastgelegd in het auteursrecht en beeldrecht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke aanbieder die ten onrechte gebruik maakt van de Brain Blocks interventie of de indruk wekt in het bezit te zijn van een Brain Blocks certificaat.

Lid 2.Alleen In Beweging is bevoegd om de cursus Brain Blocks aan te bieden en doceren.

Lid 3. Professionals die de cursus gevolgd hebben mogen geen collega’s opleiden om met Brain Blocks te werken. Brain Blocks mag wel gebruikt worden als onderdeel van een training om door middel van de interventie meer inzicht te geven in autisme.

Lid 3. Indien een deelnemer niet de gehele cursus aanwezig is heeft opdrachtnemer het recht om de deelnemer niet te certificeren.

 

Artikel 17.  Brain Blocks materialen

Lid 1. Het is niet toegestaan om de Brain Blocks materialen door te verkopen aan derden indien de kopende partij niet in het bezit is van een geldige BB-code.

Lid 2. Gecertificeerde deelnemers kunnen maximaal twee grote Brain Blocks dozen voor eigen gebruik bestellen en zijn verantwoordelijk voor bevoegd gebruik van het materiaal.

Lid 3. Voor het bestellen van de Brain Blocks doos of een onderdeel hiervan (handleiding en/of sheet(s)) is een geldige BB-code vereist.

Lid 4. HetBrain Blocks materiaal wordt exclusief uitgegeven door In Beweging.

 

Artikel 18. Geldigheid BB-code

Lid 1. Een BB-code wordt verstrekt aan een deelnemer na het afronden van de cursus.

Lid 2: Een BB-code is drie jaar geldig. De geldigheid wordt gerekend vanaf de datum waarop de laatste

cursusdag of een supervisiedag is gevolgd.

Lid 3. Indien de BB-code is verlopen kan de deelnemer, indien hij/zij nog niet alle cursusdagen heeft gevolgd, de

cursus alsnog afronden en het ambassadeursverslag schrijven om zo de BB-code weer te activeren. Indien de

deelnemer de cursus wel helemaal heeft afgerond kan hij/zij een update volgen door middel van een

supervisiedag. Daarna wordt de BB-code opnieuw geactiveerd voor drie jaar.

 

Bijlage 1

Klachtenprocedure

Definities

Term Definitie
Klager Een (toekomstige) opdrachtgever van een door het lesinstituut aangeboden cursus of workshop.
Klacht De afwijking die de klager heeft vastgesteld.
Klachtencommissie Een onafhankelijke groep van personen die op verzoek van de klager de klacht afhandelt na een uitspraak van de directie. De namen van de commissieleden moeten vooraf bekend gemaakt zijn.

Vertrouwelijkheid

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

Soorten klacht

Soort Voorbeeld Ontvangende partij Vorm
Laagdrempelig Verwarming lokaal, ontbrekende documenten, logistieke klachten Docent/instructeur Mondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk
Over docent / andere leerlingen Gedrag, competentie Directie opleidingsinstituut Schriftelijk per e-mail of post
Over lesinhoud Voldoet niet aan wetgeving, wordt te beperkt gevonden Directie opleidingsinstituut Schriftelijk per e-mail of post, voorzien van een bijlage met voorbeeld
Over directie Bestuur Opleidingsinstituut Schriftelijk
Geschil Oneens met de uitspraak van de directie Directie/bestuur opleidingsinstituut Schriftelijk

Klachtenprocedure 

Melding

De klager meldt zijn[1] klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan.

Ontvangstbevestiging

Bij laagdrempelige klachten bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht direct. Ook kan deze meteen een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering doen. Bij klachten over personen of lesinhoud bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht ook direct. Daarbij geeft de ontvangende partij een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd.

Wel of niet in behandeling nemen

De directeur bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over het instituut gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

Uitspraak

De directeur van het opleidingsinstituut is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

Afhandeling

Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. De ontvanger van de klacht informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn af te handelen.

De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak van de opvolging van de klacht. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht.

Bezwaar tegen de uitspraak

Als de klager de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie. De klager geeft in dat geval bij de directie aan dat hij contact wil opnemen met de klachtencommissie. Daarop stuurt de directie alle stukken over de klacht – nu een geschil – zo snel mogelijk door naar de klachtencommissie. De klager wordt hierover geïnformeerd.

Bezwaar tegen de samenstelling van de klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke groep van personen die door de directie is aangewezen. Als de klager van mening is dat de klachtencommissie aantoonbaar niet onafhankelijk is, kan gezocht worden naar andere leden van de klachtencommissie.

Uitspraak klachtencommissie

De klachtencommissie neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klager op. De commissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

Registratie klachten

Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directie van het lesinstituut registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De klachtencommissie registreert de geschillen.

Nijmegen, 01 september 2018

Stephan van de Ven, In Beweging, versie 1.3

[1] In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar ‘hij’ staat, is ook ‘zij’ bedoeld.