Algemene voorwaarden voor verkoop van Brain Blocks en deelnemers van de Brain Blocks workshop

Artikel 1. Definities

Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • –  opdrachtnemer: In Beweging (praktijk voor psychomotorischekindertherapie) die deze algemene voorwaarden gebruikt voor hetaanbieden van diensten;
  • –  deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een bijscholing, opleiding,specialisatie, workshop, lezing of hij/zij die gecoacht word; de persoon/ organisatie die het Brain Blocks product koopt;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Lid 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;

Artikel 3. Offertes en prijzen

Lid 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoud zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
Lid 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW mits dit wettelijk van toepassing is. Dit kan aan verandering onderhevig zijn waardoor eventueel een naheffing kan plaatsvinden.

Lid 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;

Artikel 4. Geheimhouding

Lid 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;

Lid 2. Oefeningen, methodieken, testen, behandelwijzen en andere handelingen die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen;

Artikel 5. Intellectuele eigendom

Lid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden

behoudt opdrachtnemer en opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Lid 2. Op alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte materialen berust copyright. De materialen die verstrekt worden mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van copyright bezittende, gebruikt worden naar derden, worden geredigeerd, worden gekopieerd, worden vermenigvuldigd, worden gescand, of openbaar gemaakt worden. Dit in welke vorm of wijze dan ook. Alle uitgereikte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door derden zonder voorafgaande toestemming van de copyright bezittende op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij de copyright bezittende hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of dit middels de website kenbaar heeft gemaakt. De copyright bezittende is bekent bij de opdrachtnemer.

Lid 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6. Gebreken, klachttermijnen en aansprakelijkheid

Lid 1. Klachten worden volgens de klachtenprocedure die in bijlage 1 vermeld staat behandeld.
Lid 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

Lid 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10;
Lid 4. Ten aanzien van de klachten van de deelnemer zal opdrachtgever een passende oplossing bieden als omschreven in artikel 12;

Lid 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van of gebreken in de door opdrachtnemer geboden bijscholing, opleiding, specialisatie, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

Lid 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor accreditatie regelingen van beroepsverenigingen en eventuele wijzigingen van beroepsvereniging(en). Deelnemers dienen zelf bij de eigen beroepsvereniging(en) voor aanvang van de inschrijving te verifiëren of accreditatie is gegeven en kunnen hier niet de opdrachtnemer aansprakelijk voor stellen.
Lid 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geschillen over voorkennis eisen. De deelnemer heeft de verantwoording zelf te verifiëren of hij/zij de juiste voorkennis bezit. Voorkennis eisen worden op de website vermeld waar nodig.

Artikel 7. Betaling

Lid 1. Bij inzending van het inschrijfformulier verbind deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden alhier voorgelegd.
Lid 2. Betaling van deelnemer dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende bijscholing- en opleidingsdag, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is overeengekomen in de aanmelding.

Lid 3. Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum is de deelnemer in verzuim; de opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname;

Lid 4. Deelnemers krijgen een redelijke termijn waarbinnen betalingen dienen te geschieden;
Lid 5. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde vergoedingen zoals genoemd in artikel 8;

Artikel 8. Annuleringsregeling

Lid 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten schriftelijk of via e-mail (alleen geldig na een (niet automatisch gegenereerde) bevestiging van de ontvanger) annuleren onder de volgende voorwaarden:
-Bij annulering van deelname tot 4 weken voor aanvang van de overeenkomst tegen 25,- euro administratiekosten. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de verschuldigde administratiekosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;

– Bij annulering van deelname tot 2 weken voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 50% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;
– Bij annulering van deelname binnen 2 weken voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 100% van de genoemde vergoeding.

Lid 2. Onder annulering onder sub 1. wordt ook het willen verplaatsen van een inschrijving naar een andere datum gerekend.
Lid 3. In geval van aanwijsbare overmacht zal door de deelnemer bij schriftelijke opgaaf van redenen de opdrachtnemer per geval bekijken of de annuleringsregeling zoals genoemd in sub 1 van toepassing is. De annulering kosten zullen ten alle tijde in rekening gebracht worden.

Lid 4. Deelnemers hebben het recht op 14 dagen bedenktijd. In deze periode na de inschrijving kan, als nog niet is deelgenomen aan de activiteit, de deelnemer kosteloos de inschrijving opzeggen.
Lid 5. De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst ten alle tijden te annuleren.

Lid 6. Reeds betaalde bedragen van deelnemers zullen bij annulering binnen 10 werkdagen gerestitueerd worden op opgegeven rekening van deelnemer.

Lid 7. Mocht de deelnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst willen annuleren, dan is restitutie niet mogelijk.
Lid 8. Lesdagen mogen alleen verschoven worden met toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 9. Incassokosten

Lid 1. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer;
Lid 2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de deelnemer in aanmerking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid begrenzing

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
Lid 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
Lid 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
Lid 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder lid 5 artikel 6.
Lid 5. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor teksten die gebruikt en of gemaakt zijn door docenten/ therapeuten betreffende eventueel copyright van derden.
Lid 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor uitspraken van docenten, deelnemers of andere personen voor, tijdens of na de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

Artikel 11. Overmacht

Lid 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens worden ook e- mails en internet verkeer daaronder begrepen.
Lid 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
Lid 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van
opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te

ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Lid 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Klachtenprocedure

Lid1. Een probleem of klacht, betrekking hebbende op de les, materiaal, docent, onderwerp, kunde en kennis, dient altijd eerst met de betreffende docent te worden opgenomen. Indien hierdoor geen duidelijkheid ontstaat, wordt de klachtenprocedure zoals vermeld in bijlage 1 toegepast.

Lid 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.

Lid 3. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

Lid 4. Klachten worden 2 jaar aangehouden.

Artikel 13. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Lid1. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor In Beweging van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. In Beweging verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In Beweging verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. In Beweging gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van lesinformatie en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per email meedelen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Lid 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

Lid 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht;
Lid 2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via de website van opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

Bijlage 1

Klachtenprocedure

Definities

Term Definitie
Klager Een (toekomstige) deelnemer van een door het lesinstituut aangeboden cursus of workshop.
Klacht De afwijking die de klager heeft vastgesteld.
Klachtencommissie Een onafhankelijke groep van personen die op verzoek van de klager de klacht afhandelt na een uitspraak van de directie. De namen van de commissieleden moeten vooraf bekend gemaakt zijn.

 

Vertrouwelijkheid

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

 

Soorten klacht

 

Soort Voorbeeld Ontvangende partij Vorm
Laagdrempelig Verwarming lokaal, ontbrekende documenten, logistieke klachten Docent/instructeur Mondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk
Over docent / andere leerlingen Gedrag, competentie Directie opleidingsinstituut Schriftelijk per e-mail of post
Over lesinhoud Voldoet niet aan wetgeving, wordt te beperkt gevonden Directie opleidingsinstituut Schriftelijk per e-mail of post, voorzien van een bijlage met voorbeeld
Over directie Bestuur Opleidingsinstituut Schriftelijk
Geschil Oneens met de uitspraak van de directie Directie/bestuur opleidingsinstituut Schriftelijk

 

Klachtenprocedure

 

Melding

De klager meldt zijn[1] klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan.

 

Ontvangstbevestiging

Bij laagdrempelige klachten bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht direct. Ook kan deze meteen een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering doen. Bij klachten over personen of lesinhoud bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht ook direct. Daarbij geeft de ontvangende partij een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd.

 

Wel of niet in behandeling nemen

De directeur bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over het instituut gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

 

Uitspraak

De directeur van het opleidingsinstituut is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

 

Afhandeling

Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. De ontvanger van de klacht informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn af te handelen.

 

De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak van de opvolging van de klacht. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht.

 

Bezwaar tegen de uitspraak

Als de klager de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie. De klager geeft in dat geval bij de directie aan dat hij contact wil opnemen met de klachtencommissie. Daarop stuurt de directie alle stukken over de klacht – nu een geschil – zo snel mogelijk door naar de klachtencommissie. De klager wordt hierover geïnformeerd.

 

Bezwaar tegen de samenstelling van de klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke groep van personen die door de directie is aangewezen. Als de klager van mening is dat de klachtencommissie aantoonbaar niet onafhankelijk is, kan gezocht worden naar andere leden van de klachtencommissie.

 

Uitspraak klachtencommissie

De klachtencommissie neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klager op. De commissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

 

Registratie klachten

Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directie van het lesinstituut registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De klachtencommissie registreert de geschillen.

 

Nijmegen 16 februari 2016

 

 

Stephan van de Ven

In Beweging

versie 1.0

[1] In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar ‘hij’ staat, is ook ‘zij’ bedoeld.